Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

15:47
0111 75d6 390
Reposted fromdatfeel datfeel viasiostra siostra
15:46
8718 fdc2 390
Reposted fromthewomcats thewomcats viapsychedelix psychedelix
15:40
1790 fe46 390
Reposted fromsoftboi softboi viapsychedelix psychedelix
15:40
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
15:39
6653 1343 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
15:38
6783 e27b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
15:38
7124 8a35 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
15:38
15:38
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie viabreatheslow123 breatheslow123
15:37
6122 7276 390
Reposted fromsoftboi softboi viastonerr stonerr

September 13 2019

07:22
5394 25d8 390
Reposted fromfasel fasel viapotatos potatos
07:21
6415 45b9 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viahardbitch hardbitch
07:21
8451 e16c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 02 2019

15:54
Reposted frompsychedelix psychedelix
15:53
1089 d1e6 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
15:53
5600 c531 390
Reposted fromhormeza hormeza viaciarka ciarka
15:52
kiedy człowiek nie czuje tych prymitywnych emocji, to znak, że odpuścił ego i ma szansę wejść na wyższy poziom świadomości, tam dopiero zaczyna się życie
15:49
1155 4a01 390
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
15:48
15:48
7291 534e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl